หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรม "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น" รุ่นที่ 4 5 เม.ย. 2550
ให้ท้องถิ่นอำเภอเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว611) 5 เม.ย. 2550
การสำรวจข้อมูลข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับ 3-5 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ที่ประสงค์จะย้ายเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (มท 0802.3/ว610) 5 เม.ย. 2550
การ สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับ 3-5/6ว/7ว ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ที่ประสงค์จะย้ายเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งนิติกร (มท 0802.3/ว609) 5 เม.ย. 2550
การสอบคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหาร (มท 0809.5/ว48) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 เม.ย. 2550
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 5 เม.ย. 2550
การใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว116) 3 เม.ย. 2550
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2550 3 เม.ย. 2550
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (มท 0810.3/ว 592 ลว 3 เมษายน 2550) 3 เม.ย. 2550
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (มท 0810.3/ว 596 ลว 3 เมษายน 2550) 3 เม.ย. 2550
การรายงานเงินฝากและเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว590) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 เม.ย. 2550
การจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว1101) 3 เม.ย. 2550
ส่งคำสั่ง 142-144/2550 ย้ายกลุ่มการเงิน ฯ, เจ้าหน้าที่ปกครอง, นิติกร 2 เม.ย. 2550
ส่งคำสั่ง 141/2550 ย้ายกลุ่มเจ้าพนักงานปกครอง 2 เม.ย. 2550
ส่งคำสั่ง 140/2550 ให้รักษาการในตำแหน่ง 2 เม.ย. 2550
ส่งคำสั่ง 139/2550 ให้รักษาการในตำแหน่ง 2 เม.ย. 2550
ส่งคำสั่ง 138/2550 ย้ายระดับ 8 2 เม.ย. 2550
ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/4222) 2 เม.ย. 2550
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว555) 29 มี.ค. 2550
หนังสือ สถ. ที่ มท 0809.8/115 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 28 มี.ค. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 3 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 28 มี.ค. 2550
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 138/2550 ลว 27 มีนาคม 2550) 27 มี.ค. 2550
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 139,140/2550 ลว 27 มีนาคม 2550) 27 มี.ค. 2550
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 142,143/2550 ลว 27 มีนาคม 2550) 27 มี.ค. 2550
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 141/2550 ลว 27 มีนาคม 2550) 27 มี.ค. 2550
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 27 มี.ค. 2550
ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งบ่อดักไขมัน ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว547) 27 มี.ค. 2550
การจัดสรรงบประมาณเพื่อบูรณะฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย 27 มี.ค. 2550
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 8ว) 26 มี.ค. 2550
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท 0808.2/ว 543) 26 มี.ค. 2550
การ บันทึกข้อมูลรายชื่อกำลังพลในสังกัดที่มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว533) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 มี.ค. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2550 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 23-27 เม.ย. 2550 22 มี.ค. 2550
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2550 ให้แก่ อปท. [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 22 มี.ค. 2550
จัดทำและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (มท 0806/ว526) 21 มี.ค. 2550
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว954) 21 มี.ค. 2550
ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2550 21 มี.ค. 2550
<< หน้าแรก...     634      635      636      637     (638)  
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 7,421,420 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10