หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ระโสม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.5/ว 15456 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 15462 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว921 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 25  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15435 ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15424 ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15425 การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.6/ว920 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.6/ว 15386 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว 918 รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรบสนับสุนอาหารเสริม (นม) [ เอกสาร1 ]  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.1/ว905 เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.6/ว913 เร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.6/ว912 ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักาารถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.6/ว911 ประชาสมพันธ์คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 917 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15305 การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15304 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี ๒๕๖๖  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15302 ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว904 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP. ๓ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.2/ว 15213 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2566  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.6/ว 906  ขอแจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/670 ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่ได้รับรางวัลพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรและนักเรียนจากสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด เข้าร่วมแสดงรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในงานรางวัลเพื่อคนการศึกษาท้องถิ่น : Local Education Award 2023  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.2/ว15169 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2566  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/15198  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2566)  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 15228 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566)  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/15198 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2566)  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 15113 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 5 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 15111 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 5 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/15109 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  [ 5 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 15082 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 5 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.6/ว 900 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน En vironment and Waste Management Expo 2023 (EnwastExpo2023)  [ 4 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15024 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2566)  [ 4 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.2/ 15006 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  [ 4 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.2/ 14907 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งและการแต่งตั้งประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 1 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว14901 คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 1 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.2/ว 14823 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 31 ส.ค. 2566 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 326
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 8,415,195 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10