หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ระโสม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.3/ว 943 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2566  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.2/ว 15854 แจ้งคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลไปปฏิบัติหน้าที่ ณ อบต.อื่น ภายในเขตจังหวัดเป็นการชั่วคราว กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.3/ว15818 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3)  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.3/ว15820 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.3/ว15827 สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 256  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15769 บสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15768 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.6/ว15329 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดพระพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว15728 การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 15726 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15716 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ระหว่างรอคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนฯ  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15727 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/15777 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.6/931 ผลการคัดเลือกประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระดับภาค  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.3/ว15614 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงใหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 933 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 932 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2566  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 935 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 934 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 15598 คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.6/ว 15591 การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 929 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 928 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.3/ว15572 การจัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และเกียรติบัตรเชิดชูรางวัล รางวัลเพื่อคนการศึกษาท้องถิ่น Local Education Award 2023  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.3/ว15575 การจัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และเกียรติบัตรเชิดชูรางวัล รางวัลเพื่อคนการศึกษาท้องถิ่น Local Education Award 2023  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/15573 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.3/ว15565 ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2566 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2566  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.3/ว15564 งาน Thailand Space Week 2023  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.6/ว 15547 การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย0023.6/ว 925 ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในคว  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.3/ว15492 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.1/ว 15490 ขอเชิญสมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ การประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 15464 การแจ้งโอนเงินจักสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 15450 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อย 0023.5/ว 15453 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพิ้นฐานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 326
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 8,415,206 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10