หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.3/ว 16039 โครงการอบรมการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.5/ว 697 แจ้งคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชี e-LAAS  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 696 ขอความร่วมมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนที่มีรหัสประจำตัวซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 692 เร่งรัดการตอบแบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท.  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 693 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 40 รุ่นๆละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 695 รายงานสรุปไฟป่าและหมอกควันจากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 690 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/16015 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า Pre-exposure prophylaxis : PrEP  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 16014 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 16011 ปัญหาการส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.5/ว 16001 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.5/ว 15999 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 15958 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 15950 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 เดือนกันยายน 2563  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.5/ว 15834 แนวทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 17 ก.ย. 2563 ]   
อย0023.5/ว15852  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฉบับที่2 พ.ศ.2563  [ 17 ก.ย. 2563 ]   
อย0023.5/ว15850 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 17 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.1/ว 682 เร่งรัดการบันทึกการใช้ชื่อ อปท. เป็นภาษาอังกฤษฯ  [ 17 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 681 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19  [ 17 ก.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/15726 ขอเชิญลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 16 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.5/ว678  รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 676 กำหนดการประเพณีทิ้งกระจาดวัดพนัญเชิงวรวิหาร ประจำปี 2563  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 675 สรุปผลการประเมินเบื้องต้นโครงการจังหวัด  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย0023.5/ว673 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย0023.5/ว671 ส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย0023.5/ว15621  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ประจำเดือนสิงหาคม  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย0023.5/ว672 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 15564 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.1/ว 15607 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.1/ว 15607 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 15582 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโควิด 19  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 15547 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2569  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 15553 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 และการนำนักเรียนนักศีกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 15560 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 15551 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ Human capital เพื่่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  [ 14 ก.ย. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 211
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 74,731 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-279-0751

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10