หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.3/ว 19992 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]   
อย 0023.5/ว 812 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน  [ 23 พ.ย. 2563 ]   
อย 0023.5/ว 19942 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 พ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 19939 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  [ 23 พ.ย. 2563 ]   
อย0023.5/ว19898 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2563  [ 23 พ.ย. 2563 ]   
อย0023.5/ว19901   การโอนจีดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ )ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2563)  [ 23 พ.ย. 2563 ]   
อย0023.5/ว810 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 19821 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประะมาณ พ.ศ.2565 งบเงืินอุ ดหนุนเฉพาะกิจ  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 19815 การนำเข้าข้อผูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
อย0023.5/ว19732 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญไตรมาสที่1  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว19740 รับสมัครการคัดเลือผู้จัการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู็ตรวจการสถานธนานุลาลประจำภาค  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.1/ว19724 เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.1/ว19718 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในสัญญาให้เอกชนดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอยของ ทต.นครหลวง  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.2/ว 19705 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.4/ว 19668 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลกรณีโอนสังกัด  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.1/ว 19598 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leader Program  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.2/ว 19592 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและสมาชิก  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 804  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 19572 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 802  อบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อพัฒนการการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.2/19565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.2/ว 19470 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ ๑ ต.ค. - ธ.ค. 63  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 19342 โครงการอบรมสัมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 19390 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แผนงานยุททธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 19369 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ ว 19398 การประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินภายนองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 19396 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 19246 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.5/ว19354 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 แลระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่4 พ.ศ. 2563ะ  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 19357 ขอเลื่อนการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
อย0023.5/ว19251 แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจักทำราคากลางงานก่อสร้างในระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.2/ว 19183 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.2/ว 19176 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.2/ว 19175 โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม รุ่นที่ 88 - 99  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
อย0023.5/ว19237 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรบัญญัติจัดสรรรายได้ประจำเดือนตุลาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 217
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 317,282 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-279-0751

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10