หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.3/ว 11616 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.4/ว 11575 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย0023.3/ว11576 หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย0023.3/ว11552 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย0023.3/ว11552 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 11561 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2563 หนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.1/ว 514 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.1/ว 513 ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 11532 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว11531 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ ว 516 ขอความร่วมมือรายงานผลงานตามแผนการปฏิบัติงาน Action Plan การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 11519 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563  [ 9 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 515 แจ้งผลการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  [ 9 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.1/ว 11335 ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้  [ 9 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.1/ว 11334 การสำรวจความประสงค์การใช้ช่ื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษฯ  [ 9 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 11460 การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2563  [ 9 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 11459 การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2563  [ 9 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 500 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท  [ 9 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ ว 512 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 511 แบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563  [ 9 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 11324 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2563  [ 8 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 11344 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ 8 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 11233 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 3 ก.ค. 2563 ]   
อย 0023.4/ว 499 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 3 ก.ค. 2563 ]   
อย 0023.1/ว 498 ส่งข้อมูลสถานะ OIT, IIT, EIT  [ 3 ก.ค. 2563 ]   
อย 0023.5/ว497 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน  [ 2 ก.ค. 2563 ]   
อย 0023.5/ว496 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 3  [ 2 ก.ค. 2563 ]   
อย 0023.5/ว495 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย e-Withholding Tax สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ  [ 2 ก.ค. 2563 ]