หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรตำบลระโสม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม รับข้าราชการ
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพภูมิประเทศของตำบลระโสม มีลักษณะภูมิประเทศ โดยรวมเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สลับที่ดินบางส่วน มีคลองส่งน้ำที่เพียงพอ สภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร พื้นที่ทั่วไปทำนาข้าว ไม่มีพื้นที่ป่าไม้
 
ภูมิอากาศ
 
สภาพภูมิอากาศตำบลระโสม มีสภาพภูมิอากาศไม่แน่นอน อุณหภูมิตลอดปีอยู่ระหว่าง 29-35 องศาเซลเซียส บางปีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม อากาศจะร้อนมาก พืชผลทางการเกษตรเสียหายเนื่องจากภัยแล้ง ส่วนช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   

ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ
 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
     

ประเพณีและงานประจำปี
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
 
ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
 
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประมาณเดือน พฤษภาคม
 
ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน