สำนักปลัด

 

ปลัด
นายสุวิทชัย  ศรีน้อย
ปลัด อบต.ระโสม

 

รองปลัด
นางสาวปุณณชา  วงษ์มานะสุข
รองปลัด อบต.ระโสม

 

พี่ทรัพย์
นางทวีทรัพย์  อ้นเสน
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 พี่ปุ้ย IMG 
  นางสาวสุภารัตน์  คงแก้ว นางสาววิมลรัตน์  ชวมณีนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน

 

พี่อ้วน พี่ติ๋ว พี่ปัญญา
นางวรรณพัชร สว่างแสง นางสาววริศรา  เสมารักษ์ นายปัญญา  คงสมแดน
ผู้ช่วยบุคลากร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

 

พี่ชา พี่ออด ลุงนม
นายธีระพงศ์  ชูชาติ นายนิกร  คงสมอรรถ นายอำนวย  คำพุ่ม
พนักงานขับรถ คนงานทั่วไป        ยาม      

 


 

 

 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? : ????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (???.)
???????????????? ??????????????
????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????
???. (???????????????????????????)
???????? ?.?.? - ?????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????, ????????????, ??????????????? ???????????????, ?????????????? ????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????? (???.)
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? - Thailand Post ???????????