สมาชิก อบต.

 

ส.อบต.ม.8_2
นายสายชล  คงสมแดน
ประธานสภา อบต.ระโสม

 

ส.อบต.ม.9_1   ป.สุวิทชัย
นายประทวน  คงเจริญถิ่น                                       นายสุวิทชัย  ศรีน้อย
รองประธานสภา อบต.ระโสม   เลขานุการสภา อบต.ระโสม

 

  ส.อบต.ม.1_1   ส.อบต.ม.1_2  
         นายวัลลภ  วิเชียรเทียบ           พลฯ ทองใบ คงสมศรี        
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  

 

  ส.อบต.ม.2_1       ส.อบต.ม.2_2  
        นายสมหมาย กะสิสิทธิ์         นายชนะชัย  คำพุ่ม        
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  

 

 

  ส.อบต.ม.3_1         ส.อบต.ม.3_2        
        นางสุทิน คงสมฤทธิ์   นายมานพ ศรีสมพงษ์  
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  

 

        ส.อบต.ม.4_1          ส.อบต.ม.4_2        
  นายวัชรินทร์  แก้ววิลัย          นางกัญญภัทร์  จรบุรมย์    
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  

 

          ส.อบต.ม.5_1         ส.อบต.ม.5_2  
      นายกิมชุน กรทอง       นางบุษกร  ผาสุข      
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  

 

 

        ส.อบต.ม.6_1           ส.อบต.ม.6_2      
     นางบุญเรือง เกษมเนตร     นายชัยวัฒน์   นรดี  
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  

 

 

  ส.อบต.ม.7_1             ส.อบต.ม.7_2      
        นายสมควร  คงสมแดน   นายสุชิน  เกษสุนทร  
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  

 

 

  ส.อบต.ม.8_1           ส.อบต.ม.8_2  
        นายสมใจ จันทร์หอม   นายสายชล คงสมแดน        
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  

 

 

  ส.อบต.ม.9_1         ส.อบต.ม.9_2  
      นายประทวน คงเจริญถิ่น   นายอาทิตย์ อินทสุวรรณ์        
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  

 

 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? : ????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (???.)
???????????????? ??????????????
????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????
???. (???????????????????????????)
???????? ?.?.? - ?????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????, ????????????, ??????????????? ???????????????, ?????????????? ????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????? (???.)
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? - Thailand Post ???????????