สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นที่

ที่ตั้ง

ตำบลระโสมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอภาชี   ระยะห่างจากอำเภอภาชีประมาณ  13  กิโลเมตร  ( จุดศูนย์กลาง  ณ ที่ทำการ อบต.ระโสม )  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  และตำบลโคกม่วง  อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้

ติดต่อกับ อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมและการจราจร

ทางรถยนต์  ปัจจุบันมีถนนหลายสายที่ใช้ติดต่อประสานงานและสัญจรไปมาในเขตตำบลและหน่วยงานอื่น ๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอและจังหวัดอื่น ๆ   เช่น  อบต.โคกม่วง  อำเภอภาชี    อบต. หนองไม้ซุง  อ.  อุทัย    อบต.  โคกตูม    และเทศบาลตำบลคชสิทธิ์   อ.  หนองแค  จังหวัดสระบุรี  ซึ่งเป็นถนนลูกรัง  คอนกรีต  และลาดยาง  ใช้ถนนสายบ้านระโสม  –  หนองกรด  เป็นสายหลักและ   ถนนลูกรัง    คอนกรีต  ภายในเขตพื้นที่เชื่อมโยงชุมชนให้สามารถ   ติดต่อถึงกันโดยสะดวก  และสภาพส่วนใหญ่มีสภาพดี  และบางส่วนที่มีความชำรุด  ต้องปรับปรุงเป็นการต่อไป

สภาพการจราจร ( ตารางแสดงสภาพถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม )

 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? : ????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (???.)
???????????????? ??????????????
????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????
???. (???????????????????????????)
???????? ?.?.? - ?????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????, ????????????, ??????????????? ???????????????, ?????????????? ????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????? (???.)
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? - Thailand Post ???????????