รายชื่อกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลระโสม

• หมู่ที่ 1  ผู้ใหญ่ผกากรอง  คงสมศรี

• หมู่ที่ 2  ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์  ปานเทศ

• หมู่ที่ 3  กำนันชวัลวิทย์  คงสมฤทธิ์

• หมู่ที่ 4  ผู้ใหญ่กนกศักดิ์  คงสมทอง

• หมู่ที่ 5  ผู้ใหญ่สุรภา  แย้มสงพงษ์

• หมู่ที่ 6  ผู้ใหญ่ประสิทธิ์  งามสมพล

• หมู่ที่ 7  ผู้ใหญ่เสมอ  แสวงเงิน

• หมู่ที่ 8  ผู้ใหญ่อุษา  คงสมแดน

• หมู่ที่ 9  ผู้ใหญ่สุนทร  อินทสุวรรณ์

 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? : ????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (???.)
???????????????? ??????????????
????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????
???. (???????????????????????????)
???????? ?.?.? - ?????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????, ????????????, ??????????????? ???????????????, ?????????????? ????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????? (???.)
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? - Thailand Post ???????????